Tổng Thống Ngô Đình Diệm được trao giải thưởng Magsaysay của Phillipine.. và  đã  hiến tặng trị giá hiện kim cho  dân Tây Tạng sống lưu vong ở Ấn Độ ???

Advertisements